Gå til indhold

Udstedelse af danske pas

Danmark har indført biometriske pas i 2006. De eksisterende pas udskiftes løbende.

Den 1. august 2006 indførtes i Danmark nye pas med biometriske data. De nye pas har i siden med personoplysninger indstøbt en elektronisk chip, hvorpå der er lagret en elektronisk kopi af pasbilledet og de maskinlæsbare linier fra siden med personoplysninger.

Sidste gang Danmark fik ny type e-pas var den 1. oktober 2004.

De eksisterende pas udskiftes løbende, hvilket betyder, at man først skal ansøge om det nye pas, når det gamle udløber.

I forbindelse med det nye pas gøres opmærksom på, at der er kommet nye skrappere regler for pasbilleder.

Billedet må højst være 6 måneder gammelt. Det skal være vellignende og være taget lige forfra med lukket mund og det skal være egnet til indscanning. Formatet er 35 mm x 45 mm, og hovedet skal måle mellem 30-36 mm fra hagespids til hårtop. Reglerne gælder også for børn.

De nye pas er i overensstemmelse med ICAO specifikationerne og opfylder en række nye sikkerhedskrav, hvilket blandt andet betyder at det er sværere at forfalske dem. De opfylder også sikkerhedskravene i det amerikanske Visa Waiver Program, som Danmark deltager i, og som tillader indrejse i USA uden visum. De tidligere maskinlæsbare pas, som er blevet lavet i perioden marts 1997 - september 2004 samt e-pas typen fra perioden oktober 2004 - august 2006, tillader også indrejse i USA uden visum.
 
Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet. Ansøgning om pas skal indgives til Borgerservice. 
 
Justitsministeriet udstedte den 12. december 2011 en ny bekendtgørelse om pas, som bl.a. betød, at pas, der udstedes efter den 1. januar 2012 skal indeholde fingeraftryk. De nye pas vil gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas.
 
Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om, at alle fra den 26. juni 2012 skal være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet.

Det betyder, at det ikke længere vil være muligt for børn under 15 år, der er optaget i deres forældres eller andre voksnes pas inden den 1. oktober 2004, at rejse uden eget pas.
 
Børn under 15 år, der er optaget i deres forældres eller andre voksnes pas, og som skal rejse efter den 26. juni 2012, skal således være i besiddelse af deres eget pas. Det gælder også, selvom udrejsen sker før den 26. juni 2012, hvis hjemrejsen først sker efter den 26. juni 2012. Den voksne, i hvis pas barnet er indskrevet, skal ikke have fornyet sit pas i samme forbindelse.
 
Det vil heller ikke efter den 26. juni 2012 være muligt at få udstedt såkaldte fællespas, hvor f.eks. elever og lærere kan rejse til udlandet på det samme pas.
 
Baggrunden for, at børn under 15 år ikke længere kan rejse uden eget pas, er en EU-forordning, som bl.a. indeholder et princip om ”én person – et pas”. Princippet indebærer, at et pas kun må knytte sig til passets indehaver. Det er efter forordningen et krav, at pas udstedes som personlige dokumenter, hvilket vil sige, at alle – også mindreårige børn – skal have eget pas. Formålet er at gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas. 

Muligheden for at optage børn under 15 år i forældres eller andre voksnes pas blev allerede afskaffet ved en ændring af pasbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. oktober 2004.

Vær i øvrigt opmærksom på, at pas skal medbringes ved rejser til Schengen-landene, selv om grænsekontrollen mellem disse lande er ophævet.

Hvis De skal søge om nyt dansk pas, gælder følgende:

De skal møde personligt op på ambassaden, og De skal medbringe:

2 pasfotos. Pasbillederne skal være vellignende og være taget lige forfra med lukket mund og det skal være egnet til indscanning. Formatet er 35 mm x 45 mm, og hovedet skal måle mellem 30-36 mm fra hagespids til hårtop. Reglerne gælder også for børn.

Det sidst udstedte pas eller evt. andre identitetsbeviser, f.eks. personnummerbevis, navnebevis eller fødselsattest.

Vielsesattest eller navnebevis, hvis De har ændret navn siden sidst udstedte pas.

Gebyret for nyt pas er RON 580 (svarende til DKK 960) for voksne, RON 580 (svarende til DKK 960) for børn/unge under 18 år og RON 580 (svarende til DKK 960) for personer over 65 år. Gebyret skal betales i RON ved indgivelse af ansøgningen.

Der skal udfyldes et ansøgningsskema i to eksemplarer. Skemaet kan hentes her.

Hvis der skal søges om pas til børn, skal samtykke dertil meddeles af begge forældre, hvis de begge har del i forældremyndigheden, eller af den, der har forældremyndigheden. Såfremt der kun er én indehaver af forældremyndigheden, skal dokumentation herfor forelægges.

Navneændring
Navneændring kan kun foretages i håndskrevne pas. Hvis De har skiftet navn, f.eks. ved indgåelse af ægteskab, må De normalt henvises til at søge nyt pas.

Nemmere adgang i udlandet:
Efter indførelsen af biometriske pas 1. januar 2012, er det blevet mere besværligt at få udstedt dansk pas i udlandet. Derfor har Udenrigsministeriet undersøgt mulighederne for, indenfor de nye regler, at gøre det lettere, blandt andet med et mobilt paskontor.

Indførsel af nye biometriske pas med fingeraftryk pr. 1.1.2012 har gjort det vanskeligere for danskere i udlandet at få udstedt pas, da der er færre steder, hvor man kan ansøge. Udenrigsministeriet har derfor undersøgt mulighederne for at finde praktiske løsninger inden for de nye regler, som kan gøre det lettere at søge pas i udlandet.

  • Det bliver pr. 15. juni 2012 muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på de honorære konsulater og på ambassader uden biometrioptageudstyr. Bemærk, at der skal medbringes to papirbilleder samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke. De fleste honorære konsulater og de ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, kan stadig udstede nødpas og forlænge eksisterende pas.
  • I visse regioner med behov for udvidet adgang til pasudstedelse på grund af mange danskere i området og store afstande eller andre transportmæssige udfordringer, vil der med regelmæssige mellemrum komme besøg af dansk ambassadepersonale, som medbringer en særlig kuffert med udstyr til at tage fingeraftryk og billeder og modtage pasansøgninger. Nærmere oplysninger om kuffertløsningen vil blive udmeldt via repræsentationernes hjemmesider i midten af 2012.
  • Danskere, der bor i udlandet, har mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark og ved kortvarigt besøg i et område med en pasudstedende repræsentation i udlandet. Det er gjort lettere ved muligheden for, at få udleveret passet et andet sted end der hvor der ansøge. Ved ansøgning i Danmark er det muligt at få passet udleveret ved alle danske repræsentationer i udlandet, herunder de mange honorære konsulater. Ved ansøgning i udlandet er det muligt at få passet leveret til alle danske repræsentationer herunder honorære konsulater. Fra midt august 2012 bliver det endvidere muligt at få passet udleveret ved en lang række danske borgerservice centre i Danmark. Ved udlevering i udlandet et andet sted end der hvor der ansøges skal der betales et gebyr ved udleveringen på 185 kr. (2012 sats) og det anbefales fortsat at ansøge i tide til at få passet udleveret, mens man er i Danmark.
  • Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uafhængigt af hvor i udlandet der ansøges.

For detaljerede oplysninger se din regionale ambassades hjemmeside eller afsnittet om pas på Udenrigsministeriets hjemmeside.